Fortsätt till innehållet

Remisser

KAK har spelat en avgörande roll för bilismen i Sverige ända sedan klubben grundades 1903.

Vi kommer regelbundet med direkta inspel till politiker och myndigheter. Här finns ett antal remisser som KAK svarat på till regering och departement.

KAKS REMISSVAR PÅ LAGRÅDSREMISSEN SKÄRPTA STRAFF FÖR OLOVLIG KÖRNING OCH RATTFYLLERIBROTT

KAK har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på lagrådsremissen Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott och vi inkommer här med vårt svar. KAK tillstyrker förslagen i sin helhet.

  • KAK tillstyrker förslagen kring lagrådsremissen. Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott.
  • Trafiksäkerheten måste ha högsta prioritet och att beivra upprepad trafikrelaterad brottslighet är mycket angeläget.
  • Vi välkomnar de förordningar som föreslås i lag, i synnerhet det som rör återfall i rattonykterhet.
  • Vi efterlyser därutöver tidigare insatser för att medvetandegöra unga personer om risker i trafiken. Undervisningen i skolorna måste stärkas i syfte att förebygga trafikolyckor av olika slag.

Remissvar olovlig körning och rattfylleribrott (pdf)

KAK:S REMISSVAR PÅ NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2022-2033

Trafikverket har på uppdrag av regeringen remitterat förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
KAK avstyrker nuvarande förslag till nationell plan.

Resurserna i planen räcker inte till i förhållande till de behov som finns. Det kommer inte ens att vara möjligt att vidmakthålla den nuvarande kvaliteten på vägnätet.

Fördelningen av resurser mellan transportslagen är snedvriden med hänsyn till att vägtrafiken faktiskt står för den allra största andelen av resandet.

Olyckligt nog har planerna på att bygga nya stambanor inarbetats som en del av den nationella planen. Det kommer att tränga ut andra nödvändiga investeringar.

Det offentliga bör planera för mer resande och mer bilism i framtiden.

Remissvar nationalle transportplan (pdf)

REMISSVAR STÄRKT PLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

KAK har svarat på remissen ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” (SOU 2021:23). Genom förändringar i andra och fjärde kapitlen i Plan- och bygglagen vill utredningen ge kommunerna mer långtgående befogenheter att kunna avstå från att kräva att det ordnas med parkering när det byggas nytt. Syftet är att minska bilens roll i samhället.

KAK menar att är helt fel väg att gå. Bilen är en så pass viktig del av transportsystemet att den måste tas med i samhällsplaneringen redan från början. Antalet bilar i trafik växer hela tiden. Att kringskära människors möjlighet att använda bil skapar bostadsområden som bara lämpar sig för vissa grupper och blir på så sätt mindre inkluderande.

Remisssvar stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) (pdf)

TILLGÅNG TILL INFORMATION OM BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Kungliga Automobil Klubben (KAK) har fått möjlighet att yttra sig över promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar Fi2021/02192.

KAK är en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. KAK tillstyrker föreslaget i sin helhet. Information och tydlighet är viktigt ur ett konsumentperspektiv och för att marknaden ska fungera på bästa sätt.
Förslagen till förändringar som föreslås i promemoria leder i rätt riktning.

Remissvar tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar (pdf)

SATSA MER PÅ VÄGARNA

KAK har lämnat in ett remissvar kring Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037. Tyvärr håller kvaliteten på väginfrastrukturen på att sjunka, vilket äventyrar både säkerheten och framkomligheten.

Vårt budskap är därför tydligt: satsa på väginfrastrukturen!

”Planeringen av både underhåll och utbyggnad av infrastrukturen måste vara långsiktig och utgå ifrån ett helhetsperspektiv. KAK välkomnar att Trafikverket eftersträvar att samarbeta med kommunerna i tidiga skeden. Det är också viktigt att kommuner samarbetar med varandra för att utveckla invånarnas mobilitet. Annars finns en risk för att ingen ser till helheten och att den sammantagna planeringen inte hänger ihop. Regionerna i Sverige bör uppmuntras att inrätta samverkansråd för regional trafikplanering. Så skapas bättre förutsättningar för att helheten ska hänga samman.” 

Remisssvar trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering (pdf)

REMISSVAR NATIONELL TRANSPORTPLAN

Remissvar Nationell transportplan (pdf)

 

REMISSVAR KÖRKORT CSN

Remissvar körkort CSN (pdf)

REMISSVAR BONUS MALUS

Remissvar bonus malus (pdf)

REMISSVAR KÖRKORT

Remissvar körkort (pdf)